Pobierz: WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH MEDYCZNYCH

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej: RODO) administratorem Państwa danych osobowych SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA „AGAT” z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Cervi 14 (dalej: Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem numeru telefonu: 757 551 093 oraz adresu e-mail: sekretariat@sanatorium-agat.pl. Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane będą przetwarzane w celu 

 • prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.  
 • podanie danych jest dobrowolne,  jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.
 • podstawą prawną przetwarzania Twoich danych  w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest :

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych – na zasadach określonych w RODO.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. c i d  oraz art. 9 ust. 2 lit c) i h) RODO.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać (oprócz osobom upoważnionym przez Administratora) innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym).

JAK DŁUGO BĘDZIEMY POSŁUGIWAĆ SIĘ DANYMI?

 1. Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Administratora w formie papierowej i elektronicznej zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318), tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
 2. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
 3. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
 4. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
 5. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie –   przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,
 6. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2-go roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) administratorem Państwa danych osobowych jest SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA „AGAT” z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Cervi 14.

Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

 • • realizacji obowiązków lub praw Administratora wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie umowy),
 • • realizacji obowiązków prawnych Administratora związanych z zatrudnieniem, w szczególności wynikających z przepisów Kodeksu pracy, np. prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnieniem lub rozliczeń podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny),
 • • dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, związanymi z zatrudnieniem lub też w związku z potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes); terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny,
 • • realizacji obowiązków prawnych Administratora jako pracodawcy w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, np. prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (art. 9 ust. 2 lit. b RODO – wypełnienie obowiązków w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej).

Danymi osobowymi niezbędnymi dla realizacji ww. celów są: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, przekazane przez osobę zatrudnioną dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, adres zamieszkania, numer PESEL (w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość), numer rachunku płatniczego (wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych), dane przekazane przez osobę zatrudnioną dla korzystania ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy

Dodatkowo, za dobrowolnie wyrażoną przez Państwa zgodą, możliwe jest wykorzystywanie danych osobowych w zakresie wykraczającym poza ww. podstawy, np. zgoda na wykorzystanie wizerunku lub innych przekazanych informacji, w tym szczególnych kategorii danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO – zgoda).

Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji umowy będącej podstawą zatrudnienia oraz innych ww. celów Administratora. Odmowa przekazania danych może się wiązać z brakiem możliwości realizacji umowy oraz innych ww. celów Administratora.

Informujemy, że dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • • okres do momentu ewentualnego skutecznego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • • okres współpracy z Administratorem,
 • • okres wynikający z przepisów prawa1 ,
 • • okres przedawnienia roszczeń,
 • • okres do momentu ewentualnego złożenia skutecznego sprzeciwu.

JAK WYCOFAĆ ZGODĘ?

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku danych, które na jej podstawie są przetwarzane. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych takich danych i zostaną one usunięte. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych – na zasadach określonych w RODO.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać (oprócz osobom upoważnionym przez Administratora) innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym).

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (IOD): iod@sanatorium-agat.pl.

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych uczestników rekrutacji lub osób ubiegających się o zatrudnienie w SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowym MSWiA „AGAT”

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej: RODO) administratorem Państwa danych osobowych SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA „AGAT” z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Cervi 14 (dalej: Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem numeru telefonu: 757 551 093 oraz adresu e-mail: sekretariat@sanatorium-agat.pl. Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ POSŁUGUJEMY SIĘ DANYMI?

Państwa danymi osobowymi będziemy posługiwać się w następujących celach:

 1. Prowadzenie rekrutacji z wykorzystaniem danych innych niż niezbędne dla zawarcia umowy (np. zdjęć, informacji o stanie cywilnym, zainteresowaniach itp.), dobrowolnie przekazanych przez uczestnika rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO – zgoda),
 2. Potwierdzenie możliwości wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – umowa oraz działania zmierzające do jej zawarcia),
 3. Realizacja obowiązków prawnych Administratora związanych z rekrutacją, w szczególności wynikających z przepisów Kodeksu pracy lub przepisów Kodeksu cywilnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny),
 4. Dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami, związanymi z rekrutacją lub też w związku z potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes); terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny,
 5. Ustalenie, czy dane osobowe uczestnika rekrutacji są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (art. 10 RODO w związku z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestęp

Danymi osobowymi niezbędnymi dla zawarcia umowy i realizacji obowiązków prawnych są:

 1. Imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, przekazane przez uczestnika rekrutacji dane kontaktowe oraz, jeżeli jest to niezbędne dla wykonywania pracy na określonym stanowisku, informacje o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę),
 2. Imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer PESEL, numer NIP, informacje nt. urzędu skarbowego i oddziału NFZ, numer rachunku bankowego. (w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej).

Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udziału w rekrutacji oraz innych wskazanych wyżej celów Administratora. Odmowa przekazania danych może się wiązać z brakiem możliwości udziału w rekrutacji oraz realizacji innych wskazanych celów Administratora. Informujemy, że Państwa dane nie będą służyły podejmowaniu decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu w rozumieniu art. 22 RODO.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY POSŁUGIWAĆ SIĘ DANYMI?

Będziemy posługiwać się danymi przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 1. Okres do momentu ewentualnego skutecznego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 2. Okres rekrutacji (o ile kandydat nie wyrazi odrębnej zgody na uwzględnianie jego zgłoszenia w innych rekrutacjach Administratora),
 3. Okres przedawnienia roszczeń,
 4. Okres do momentu ewentualnego złożenia skutecznego sprzeciwu.

JAK WYCOFAĆ ZGODĘ?

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku danych, które na jej podstawie są przetwarzane. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych takich danych i zostaną one usunięte. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych – na zasadach określonych w RODO. Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać (oprócz osobom upoważnionym przez Administratora) innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych, teleinformatycznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym).

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (IOD) za pośrednictwem wskazanego adresu korespondencyjnego lub adresu e-mail: iod@sanatorium-agat.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W RAMACH SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA „AGAT” z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Cervi 14, numer telefonu: 757 551 093 oraz adresu e-mail: sekretariat@sanatorium-agat.pl. Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz  przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@sanatorium-agat.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji, osób oraz mienia administratora zgodnie z przepisami Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Monitoring obejmuje pomieszczenia m.in: wejście do siedziby SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA „AGAT”, korytarze i ciągi komunika­cyjne, częściowo teren wokół budynku, pomieszczenia recepcji oraz kuchni.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa, a także pracownicy firmy serwisującej na podstawie odrębnych umów.
 6. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 21 dniMogą być także przetwarzane w związku z dochodzeniem roszczeń, do czasu ich przedawnienia.
 7. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Państwu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwa­rzania.
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, w tym RODO.
 9. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przebywania na terenie obiektów Administratora.

Jelenia Góra, dnia 10 października 2022 r.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

Administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO będzie w szczególności:

1. Zamawiający – względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

 1. Wykonawcy będącego osobą fizyczną,
 2. Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
 3. Pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
 4. Członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
 5. Osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

2. Wykonawca – względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

 1. Osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
 2. Podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
 3. Podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
 4. Pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
 5. Członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);

3. Podwykonawca/podmiot trzeci – względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Zamawiający informuje, że:

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest: MSWiA „AGAT” z siedzibą w Jeleniej Górze, ul.Cervi 14 (dalej: Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem numeru telefonu: 757 551 093 oraz adresu e-mail: sekretariat@sanatorium-agat.pl;
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Administratora jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sanatorium-agat.pl, lub pisem­nie na adres siedziby administratora
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, związanymi z realizacją zamówienia lub też w związku z potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora,

d. odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

 • osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 Ustawy PZP;
 • podmioty uprawnione do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa,
 • podmioty przetwarzające je w imieniu Administratora (np. dostawcy usług technicznych i podmioty świadczącym Administratorowi usługi doradcze)
 • inni administratorzy (np. kancelarie notarialne lub prawne).

e. Państwa dane osobowe będą przechowywane (w zależności od podstawy prawnej) przez:

 • okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata – cały okres trwania umowy) (zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy PZP),
 • okres przedawnienia roszczeń,
 • okres do momentu ewentualnego złożenia skutecznego sprzeciwu.

f. obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy PZP, związanym z udziałem w postę­powaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy PZP;

g. w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zauto­matyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

h. posiadają Państwo:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych*;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

i. nie przysługuje Państwu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwa­rzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pu­blicz­nego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą PZP oraz nie może naru­szać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Jelenia Góra, dnia 01. października 2022 r.