Pobierz: WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH MEDYCZNYCH

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej: RODO) administratorem Państwa danych osobowych SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA „AGAT” z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Cervi 14 (dalej: Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem numeru telefonu: 757 551 093 oraz adresu e-mail: sekretariat@sanatorium-agat.pl. Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

Administrator danych informuje, iż został powołany Inspektor Ochrony Danych, którego funkcję pełni Pan Mariusz Kwaśnik. Kontakt z Inspektorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@valven.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane będą przetwarzane w celu: 

 • prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.  
 • podanie danych jest dobrowolne,  jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.
 • podstawą prawną przetwarzania Twoich danych  w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest :

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych – na zasadach określonych w RODO.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. c i d  oraz art. 9 ust. 2 lit c) i h) RODO.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać (oprócz osobom upoważnionym przez Administratora) innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym).

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane przez Administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY POSŁUGIWAĆ SIĘ DANYMI?

 1. Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Administratora w formie papierowej i elektronicznej zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318), tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
 2. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
 3. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
 4. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
 5. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie – przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,
 6. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2-go roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W RAMACH SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA „AGAT” z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Cervi 14, numer telefonu: 757 551 093 oraz adresu e-mail: sekretariat@sanatorium-agat.pl. Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz  przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
 2. Administrator danych informuje, iż został powołany Inspektor Ochrony Danych, którego funkcję pełni Pan Mariusz Kwaśnik. Kontakt z Inspektorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@valven.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji, osób oraz mienia administratora zgodnie z przepisami Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Monitoring obejmuje pomieszczenia m.in: wejście do siedziby SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA „AGAT”, korytarze i ciągi komunika­cyjne, częściowo teren wokół budynku, pomieszczenia recepcji oraz kuchni.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa, a także pracownicy firmy serwisującej na podstawie odrębnych umów.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 7. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane przez Administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.
 8. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 21 dniMogą być także przetwarzane w związku z dochodzeniem roszczeń, do czasu ich przedawnienia.
 9. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Państwu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwa­rzania.
 10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, w tym RODO.
 11. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przebywania na terenie obiektów Administratora.

Jelenia Góra, dnia 10 października 2022 r.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

Administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO będzie w szczególności:

1. Zamawiający – względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

 • Wykonawcy będącego osobą fizyczną,
 • Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
 • Pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
 • Członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
 • Osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

2. Wykonawca – względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

 • Osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
 • Podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
 • Podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
 • Pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
 • Członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),

  3. Podwykonawca/podmiot trzeci – względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Zamawiający informuje, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: MSWiA „AGAT” z siedzibą w Jeleniej Górze, ul.Cervi 14 (dalej: Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem numeru telefonu: 757 551 093 oraz adresu e-mail: sekretariat@sanatorium-agat.pl;
  2. Administrator danych informuje, iż został powołany Inspektor Ochrony Danych, którego funkcję pełni Pan Mariusz Kwaśnik. Kontakt z Inspektorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@valven.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej;
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
   • art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
   • art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, związanymi z realizacją zamówienia lub też w związku z potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora;

   4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

   • osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 Ustawy PZP,
   • podmioty uprawnione do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa,
   • podmioty przetwarzające je w imieniu Administratora (np. dostawcy usług technicznych i podmioty świadczącym Administratorowi usługi doradcze),
   • inni administratorzy (np. kancelarie notarialne lub prawne);

   5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej;

   6. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane przez Administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu;

   7. Państwa dane osobowe będą przechowywane (w zależności od podstawy prawnej) przez:

   • okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata – cały okres trwania umowy) (zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy PZP),
   • okres przedawnienia roszczeń,
   • okres do momentu ewentualnego złożenia skutecznego sprzeciwu;

   8. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy PZP, związanym z udziałem w postę­powaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy PZP;

   9. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zauto­matyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

   10. Posiadają Państwo:

   • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących,
   • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych*,
   • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,
   • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

   11. Nie przysługuje Państwu:

   • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
   • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
   • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwa­rzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

   * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pu­blicz­nego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą PZP oraz nie może naru­szać integralności protokołu oraz jego załączników.

   ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

    

   Jelenia Góra, dnia 01. października 2022 r.