Klauzula informacyjna dla kontrahenta

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

 

Administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO będzie w szczególności:

1. Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

 1. Wykonawcy będącego osobą fizyczną,
 2. Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
 3. Pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
 4. Członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
 5. Osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

2. Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

 1. Osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
 2. Podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
 3. Podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
 4. Pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
 5. Członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);

3. Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Zamawiający informuje, że:

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest: MSWiA „AGAT” z siedzibą w Jeleniej Górze, ul.Cervi 14 (dalej: Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem numeru telefonu: 757 551 093 oraz adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Administratora jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub pisem­nie na adres siedziby administratora
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, związanymi z realizacją zamówienia lub też w związku z potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora,

d. odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

 • osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 Ustawy PZP;
 • podmioty uprawnione do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa,
 • podmioty przetwarzające je w imieniu Administratora (np. dostawcy usług technicznych i podmioty świadczącym Administratorowi usługi doradcze)
 • inni administratorzy (np. kancelarie notarialne lub prawne).

e. Państwa dane osobowe będą przechowywane (w zależności od podstawy prawnej) przez:

 • okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata - cały okres trwania umowy) (zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy PZP),
 • okres przedawnienia roszczeń,
 • okres do momentu ewentualnego złożenia skutecznego sprzeciwu.

f. obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy PZP, związanym z udziałem w postę­powaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy PZP;

g. w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zauto­matyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

h. posiadają Państwo:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych*;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

i. nie przysługuje Państwu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwa­rzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pu­blicz­nego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą PZP oraz nie może naru­szać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Jelenia Góra, dnia 01. października 2022 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA "AGAT"

ul. Cervi 14
58-560 Jelenia Góra

tel.: +48 (75) 755 20 64

fax: +48 (75) 755 10 93

Rezerwacje/Marketing:                     wew. 1
Sprawy związane z turnusami NFZ: wew. 2

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy do zapisania się w naszym Newsletterze. Dzięki temu na bieżąco będziemy informować Państwa o nowościach i promocjach.


Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera, a w nim informacji handlowych od SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA "Agat". Podanie danych jest dobrowolne. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Mogę cofnąć zgodę w każdym czasie. Administratorem danych jest SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA "Agat" z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Cervi 14. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przeniesienia, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Szczegółowe informacje znajdują się w polityce prywatności.

Polityka Prywatności
© 2018 Sanatorium Agat. All Rights Reserved.
Używamy plików cookie do ulepszania i personalizacji Twojego przeglądania. Korzystając z witryny akceptujesz pliki cookie i politykę prywatności.